Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności osób korzystających z sklepu internetowego (dalej: Użytkownicy), znajdującego się pod adresem elektronicznym www.campus.com.pl (dalej: Sklep i Serwis).

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, w tym przeglądania zawartości stron Sklepu.

Winsport Poland Sp. z o.o. (dalej Winsport) przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Winsport z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych informacji. W szczególności Winsport zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Winsport sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania oraz ogranicza dostęp w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu.

Paragraf 1

Administrator danych osobowych

 1. Winsport Poland Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Winsport Poland Sp. z o.o., wpisana przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000412495. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych), w całości opłacony, z siedzibą w Warszawie (00-549), ul. Piękna 18, NIP 527-267-39-97, REGON 146001733, właściciel Sklepu, zwany dalej "Administratorem".

Paragraf 2

Cel i zakres zbierania danych

 1. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu wymaga podania danych osobowych w przypadku dokonywania zakupów. Przeglądanie zawartości strony bez dokonywania zakupu za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość nie wymaga podawania danych osobowych.
 2. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników poprzez:
  1. logowanie do witryny sklepu internetowego – wszelkie dane podawane są przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub zamówienia; Administrator przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej zgodnie z Regulaminem, w tym w celu dostarczenia zamówionych towarów.
  2. inny kontakt – wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.
 3. Administrator pozyskuje od Użytkownika dane:
  1. imię, nazwisko,
  2. adres email,
  3. numer telefonu,
  4. adres zamieszkania
  5. adres doręczenia przesyłki.
 4. Administrator danych może uzyskać od Użytkownika także dane dotyczące jego numerów kont bankowych lub kart kredytowych albo innych środków płatniczych, w związku z wybranymi przez Użytkownika formami zapłaty.
 5. W przypadku dochodzenia roszczeń na drodze sądowej Sklep może uzyskać dane inne niż podane przez Użytkownika na stronie sklepu przy dokonywaniu zakupów, w tym także numer pesel, co wynika z przepisów regulujących postępowanie sadowe przez sądami powszechnymi.
 6. Administrator pozyskuje także od Użytkowników dane dotyczące rejestrowane automatycznie, a dotyczące adresu IP komputera, z którego następuje kontakt z Serwisem, nazwy domeny, typu używanej przeglądarki, typu systemu operacyjnego.
 7. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych poza tym zakresem w przypadku korzystania z usług Serwisu niezgodnie z obowiązującymi przepisami (czyny karalne). Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 104 ze zm.).
 8. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do czynności związanych z realizacją zamówienia, a także do kontaktu z Użytkownikiem, dochodzenia roszczeń, relamacji. Dane te są również wykorzystywane do celów księgowych, w tym wystawiania dokumentów rozliczeniowych i podatkowych. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki zawarcia umowy sprzedaży.
 9. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Użytkownika mogą zostać przetwarzane przez Administratora w celu:
  1. przesyłania newslettera,
  2. w celach marketingowych.
 10. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

Paragraf 3

Prawo dostępu

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji swoich danych lub wprowadzenia ich poprzez zalogowanie do Serwisu.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 5. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku zakupów towarów on-line podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji umowy kupna – sprzedaży zawartej zgodnie z Regulaminem.
 6. Użytkownik nie ma możliwości ingerencji, zmiany lub usunięcia danych rejestrowanych automatycznie.

Paragraf 4

Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby, zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Paragraf 5

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego. Sklep zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami oraz współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych.

Paragraf 6

Cookies

 1. Administrator oświadcza, że może używać pliki tekstowe zwane „Cookies”, które są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika.
 2. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych. Pliki te umożliwiają tworzenie „koszyków zakupowych” oraz badaniu preferencji Użytkownika.
 3. Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia Administratora, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 4. Cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe. Cookies mogą przenieść dane do współdzielonego z innym Użytkownikiem komputera (np. w kawiarenkach internetowych, szkołach, itp.).
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron Serwisu. Administrator oświadcza, że tym podmiotom nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

Paragraf 7

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Paragraf 8

Postanowienia końcowe

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych należy kierować na adres Administratora lub mailem na adres odo@winsport-poland.pl.
 3. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 4. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
 5. Polityka prywatności w wersji PDF jest dostępna pod linkiem: Polityka prywatnosci (PDF)

Niniejszy dokument obowiązuje od 2021-01-01

Winsport Poland sp. z o.o.

ul. Piękna 18

00-549 Warszawa

close

Wishlist