Paragraf 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy campus.com.pl (dalej: "Sklep lub Sprzedawca") prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej "Regulamin"). Sklep prowadzi sprzedaż pod adresem www.campus.com.pl (dalej: "Strona Internetowa").
 2. Właścicielem sklepu jest Winsport Poland Sp. z o.o., wpisana przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000412495. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych), w całości opłacony. Siedziba spółki znajduje się w Warszawie (00-549), ul. Piękna 18. Spółka posługuje się numerem REGON 146001733 oraz numerem NIP 527-267-39-97.
 3. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której (dalej: Kupujący lub Klient).Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej Sklepu – www.campus.com.pl - w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Domena www.campus.com.pl oraz zawarte w niej treści stanowią przedmiot praw autorskich Sprzedawcy. Wprowadzanie przez Klientów jakichkolwiek zmian lub nowych treści na domenę, bez pisemnej zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich. Ochrona praw następuje według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej.
 7. Umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych Sklepu jakichkolwiek treści naruszających prawo, dobre obyczaje lub godność i dobra osobiste innych podmiotów i osób jest zakazane. Wpisy takie zostaną niezwłocznie usuniete.
 8. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że Obsługa domeny następuje z wykorzystaniem następujących narzędzi i oprogramowań komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej.

Paragraf 2

Towary handlowe

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i są podawane w polskich złotych (PLN). Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
 2. Koszty dostawy są zależne od sposobu realizacji zamówienia. Płatność kosztów dostawy następuje przy płatności ceny.
 3. Oferowane do sprzedaży towary są opisane pod względem wymiarów, użytych materiałów, koloru lub innych istotnych cech. W przypadku rozbieżności decydujące znaczenie ma opis towaru, a nie zdjęcie zamieszczone na stronie. Usługobiorca przed zakupem jest obowiązany do zapoznania się z zamieszczoną na stronie internetowej sklepu specyfikacją i opisem towaru.
 4. O ile opis towaru nie stanowi inaczej oferowane do sprzedaży towary są fabrycznie nowe. Wszystkie towary posiadają wymagane prawem atesty, certyfikaty, instrukcje i itp. dokumenty.
 5. Sklep dokłada należytej staranności, aby wszystkie oferowane i dostępne towary były wolne od wad fizycznych i prawnych oraz były legalnie wprowadzone na rynek w Polsce.

Paragraf 3

Podatkowa dokumentacja zakupów

 1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360), podpis Klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.
 2. W przypadku zakupu dokonywanego przez Klienta przy użyciu danych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą domniemywa się, że zakup jest dokonywany w związku z tą działalnością. Klientowi zostanie wystawiona z tego tytułu faktura VAT.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1528 ), istniej możliwość wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji, po wyrażeniu akceptacji przez Kupującego. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

Paragraf 4

Zamówienia

 1. Treści i obrazy prezentowane na stronach internetowych Sprzedawcy nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i obowiązują wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie Internetowej sklepu.
 3. Warunkiem przyjęcia zamówienia od Klienta jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz formularza z danymi osobowymi, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży, akceptacja Regulaminu oraz wybór formy płatności i formy dostawy.
 4. Sklep wyśle na adres mailowy Klienta informacje o złożonym zamówieniu oraz warunkach zawarcia umowy, zawierające: dane Sklepu, opis towaru (ów), ceny jednostkowe i sumaryczną, koszty dostawy, sposób dostawy, formę i termin płatności oraz numer zamówienia, informacje o terminie i sposobie odstąpienia od umowy, a także przypadkach, gdy prawo takie nie przysługuje, sposobie i terminie złożenia reklamacji, a także adres mailowy – link, pod którym Klient potwierdza zawarcie umowy.
 5. Klient może potwierdzić złożone zamówienie telefonicznie, pod numerem podanym w przesłanej mu informacji.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zawarcie umowy następuje w momencie dokonania płatności.
 7. Klient ma prawo wyboru zakupu jednorazowego lub założenia konta internetowego poprzez rejestrację.
 8. Przez konto należy rozumieć prowadzony dla Klienta przez Winsport, pod unikalną nazwą (login), zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu.
 9. Klient posiadający konto w Sklepie może śledzić historię zamówienia oraz korzystać z promocji, jak też korzystać z uproszczonych zasad składania zamówień, bez potrzeby wprowadzania wszystkich danych do formularza.
 10. Sklep ma prawo odmówić realizacji zamówienia gdy:
  1. podane dane budzą wątpliwości co do ich prawdziwości lub poprawności,
  2. gdy złożone zamówienie nie zostanie potwierdzone przez Klienta w terminie 3 dni od dnia przesłania przez Sklep informacji, o której mowa w pkt 4.
 11. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego postanowień Regulaminu, wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które uniemożliwiają wykonanie umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru, Sklep jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia oraz usunięcia wszystkich danych Klienta związanych z takim zamówieniem. Sklep dokona także zwrotu otrzymanych świadczeń pieniężnych pomniejszonych o koszty zrealizowanej dostawy nieodebranego towaru i jego zwrotu.
 12. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę lub święta będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Paragraf 5

Płatność

 1. Klient może wybrać jedną z wymienionych poniżej form płatności z tytułu umowy sprzedaży:
  1. przelew – zapłatę przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze 51 1090 1030 0000 0001 2151 4191 w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zaakceptowania zamówienia przez Sklep
  2. karta płatnicza - zapłata kartą płatniczą z wykorzystaniem systemu płatniczego Przelewy24
  3. e-przelew - zapłata przelewem natychmiastowym z wykorzystaniem systemu płatniczego Przelewy24
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 8, na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.
 3. Dniem zapłaty płatności przelewem lub przelewem elektronicznym jest dzień uznania rachunku Sklepu. Celem udokumentowania zapłaty Klient może potwierdzić dokonanie płatności poprzez przesłanie mailem potwierdzenia dokonania transakcji.
 4. Przez płatność należy rozumieć zapłatę cenę brutto wraz z ewentualnymi kosztami dostawy.
 5. W przypadku niektórych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość ustalenia sposobu dokonania płatności tylko w określony sposób. Towary te zostają oznakowane poprzez – tu użycie oznaczeń - "tylko przelew" lub "tylko karta" albo "bez przelewu" lub "bez karty".
 6. Zamówienia mogą być anulowane również wtedy gdy, pomimo monitu:
  1. Klient nie dokona w odpowiedni sposób i we wskazanym czasie płatności kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki;
  2. w przypadku wyboru przez Klienta płatności kartą płatniczą, transakcja w systemie płatniczym Przelewy24 nie zostanie skutecznie zrealizowana
  3. w przypadku wyboru przez Klienta płatności ePrzelewem, transakcja w systemie płatniczym Przelewy24 nie zostanie skutecznie zrealizowana.
  4. na koncie bankowym Sklepu nie zostanie odnotowany przelew.
 7. Przez Przelewy24 należy rozmumieć system autoryzacji i rozliczeń prowadzony przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, posługującą się numerami NIP 779-236-98-87 oraz REGON 301345068, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, z kapitałem zakładowym w wysokości: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości, która na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Paragraf 6

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia złożenia potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej. Warunkiem wysyłki towaru jest dokonanie przedpłaty. Nie dotyczy to Formy zapłaty za pobraniem.
 2. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu na stronie internetowej Sklepu w zakładce Koszty i sposoby dostawy.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności innej niż za pobraniem, kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 4. W przypadku zamówienia składającego się z różnego asortymentu skompletowanie, którego nie może się odbyć się łącznie z uwagi na długi okres oczekiwania na niektóre towary lub specjalny sposób pakowania bądź dostawy, Sklep może podzielić zamówienie na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części zamówienia.
 5. Czas dostarczenia przesyłki wynosi przeciętnie:
  1. 2 – 5 dni, w przypadku dostawy przez Pocztę Polską,
  2. 1 – 3 dni, w przypadku dostawy przez Firmę kurierską,
 6. Czas dostarczenie, o którym mowa powyżej, jest liczony od momentu wydania przesyłki z magazynu sklepu. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest drogą mailową.
 7. W przypadku, jeśli nie będzie możliwa realizacja zamówienia w czasie podanym w pkt 5, Sklep poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Dokonane przez Klienta płatności podlegają zwrotowi.
 8. W przypadku towarów dostarczanych z jednego z krajów Unii Europejskiej, termin dostawy może ulec wydłużeniu. Koszty dostawy ponoszone przez Klienta nie ulegają zmianie.

Paragraf 7

Reklamacje

 1. Reklamacji podlegają wady fizyczne i prawne zakupionego towaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 2. Reklamacji nie podlega:
  1. wada fizyczna, która wpłynęła na obniżenie ceny towaru, o czym Sklep informował poprzez zamieszczenie informacji w opisie towaru,
  2. wada towaru polegająca na niezdatności do celu, w jakim została zakupiona, sprowadzonego na indywidualne zamówienie Klienta, jeśli to Klient określał wymagania i cechy towaru, zaś Sklep uprzedził o możliwości wystąpienia takiej wady,
  3. niezgodność towaru z jego wizualizacją zamieszczoną na stronie internetowej, będąca wynikiem przekształceń związanych z techniczną jakością odbioru danych przez Klienta (np. kolor, wielkość, struktura), jeśli dane te są zgodne z danymi technicznymi z opisu towaru, z którymi klient mógł się zapoznać na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wadę fizyczną, która istniała lub powstała w chwili wydania klientowi towaru. Jeżeli wada ta ujawniła się przed upływem roku od dnia wydania towaru klientowi, domniemywa się, że istniał w tym dniu.
 4. W momencie odbioru przesyłki Kupujący jest obowiązany sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika firmy doręczającej i potwierdzić ten fakt, na druku jej odebrania, własnoręcznym podpisem (lub osoby upoważnionej do odebrania) z podaniem daty odbioru.
 5. Jeżeli przesyłka nie zawiera zamówionego towaru (towar inny niż zamówiony) lub zawiera towar niekompletny albo uszkodzony, Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki.
 6. W razie wątpliwości na Kupującym ciąży obowiązek udowodnienia nabycia towaru w Sklepie.
 7. Kupujący w ramach reklamacji może (żądania reklamacyjne):
  1. żądać obniżenia cena poprzez złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny, z podaniem kwoty o jaką cena ma być obniżona,
  2. żądać usunięcia wady na koszt Sklepu,
  3. żądać wymiany towaru na towar wolny od wad,
  4. odstąpić od umowy, jeśli wada jest istotna.
 8. Jeśli Klient złożył oświadczenie o obniżeniu ceny albo zażądał wymiany towaru albo usunięcia wad, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od jego przyjęcia, uważa się, że żądanie uznał za uzasadnione.
 9. W przypadku, gdy zamówienie dotyczy więcej niż jednego towaru (wielość asortymentu), a niezgodność towaru z umową dotyczy tylko jednego towaru, uprawnienia reklamacyjne Klient może wykonywać tylko w odniesieniu to towaru wadliwego.
 10. Sklep może zaproponować inny sposób usunięcia wady niż zaproponowany przez Klienta, zwłaszcza gdy uczynienie zadość żądaniu Klienta jest niemożliwe lub gdy jego koszt przewyższa wartość towaru objętego reklamacją.
 11. Wada jest istotna, gdy uniemożliwia prawidłowe, wynikające z opisu producenta, jej używanie i korzystanie z zakupionego towaru.
 12. Sprzedawca odpowiada z tytułu wad towaru jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej do odebrania towaru. W tym czasie Klient może dokonać zgłoszenia reklamacyjnego wraz ze wskazaniem żądania reklamacyjnego.
 13. Żądanie usunięcia wady lub wymianę towaru na wolny od wad, przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady lub dwóch lat od dnia wydania towaru.
 14. Żądanie obniżenia ceny lub odstąpić od umowy Klient może w terminie dwóch lat od dnia, w którym towar został mu wydany (lub osobie przez niego upoważnionej do odbioru) albo w terminie roku od dnia stwierdzenia istnienia wady. Przedawnienie tych roszczeń rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wady lub wymianę.
 15. Zgłoszenie reklamacyjne (stwierdzenie wady) Klient dokonuje wypełniając formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie internetowej Sprzedawcy. Reklamowany towar należy odesłać wraz z opisem niezgodności, datą i okolicznościami ich stwierdzenia oraz żądaniem.
 16. Reklamację można złożyć także pisemnie z podaniem numeru zamówienia, danych Klienta z faktury lub rachunku oraz danych, o których mowa w pkt 15.
 17. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji Klienta lub uzgodnienia treści żądania reklamacyjnego z Klientem, Sklep:
  1. dokona przelewu w poczet uiszczonej ceny kwoty obniżenia, w sposób wskazany przez Klienta lub odpowiadający sposobowi zapłaty za towar,
  2. usunie wadę w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia tego żądania,
  3. wymieni towar na wolny od wad w terminie 2-5 dni od dnia zgłoszenia tego żądania,
  4. dokona niezwłocznego zwrotu ceny i kosztów jej dostawy, na zasadach określonych w pkt a.
 18. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klienta może on dochodzić roszczeń na drodze powództwa cywilnego przed sądem powszechnym.

Paragraf 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi, tj. osobie fizycznej dokonującej zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzaną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy jemu lub osobie przez niego wskazanej, nie dotyczy to osób zatrudnionych lub wykonujących usługi dla przewoźników.
 3. W przypadku dostarczania rzeczy zamówionych jednym zamówieniem partiami, termin 14 dni jest liczony od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, jako realizacji całości zamówienia.
 4. Prawo odstąpienia dokonuje się w jeden z podanych niżej sposbów:
  1. złożenie przez Klienta oświadczenia na formularzu reklamacyjnym, przesłanym na jego adres mailowy,
  2. zalogowanie na stronie internetowej Sklepu www.campus.com.pl w zakładce dotyczącej REKLAMACJI, podając w powodach reklamacji „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”,
  3. przesłanie w formie papierowej wypełniony formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiący wzór do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Klient składający oświadczenie pisemnie na formularzu ustawowym podaje numer zamówienia.
 6. Zwrot ceny oraz kosztów przesyłki, jakie poniósł Klient następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia. Za moment ten Sklep uznaje doręczenie oświadczenia, bez względu na formę jago złożenia.
 7. Sklep zwraca w/w płatności przy wykorzystaniu takiego samego środka, jaki wybrał Klient, jako forma płatności.
 8. Zmiana sposobu zwrotu płatności, o których mowa w pkt 7, następuje na podstawie wyraźnej dyspozycji Klienta, wyrażonej w Oświadczeniu o odstąpieniu, o ile nie wiąże się to dla klienta z dodatkowymi opłatami, chyba że Klient wyraźnie wskaże, że wie o dodatkowych kosztach i chce je ponieść.
 9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem 14 dni lub przesłanie dowodu jego nadania.
 10. Klient ponosi koszty zwrotu towaru.
 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 12. Konsument może zwrócić towar pomimo jego używania. Ponosi wówczas koszty będące równowartością zmniejszenia wartości towaru wskutek jego używania w sposób przekraczający sprawdzenie jego charakteru, cech i funkcjonalności.

Paragraf 9

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Winsport Poland sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (00-803), ul. Piękna 18.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie imienia i nazwiska, adresu na jaki ma zostać dostarczony zakupiony towar oraz numeru telefonu i adresu email.
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów.
 4. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz w celach przesyłania informacji handlowej.
 5. Zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych może być odwołana w każdym czasie. Potwierdzając zapoznanie się z regulaminem, Klient oświadcza, że został poinformowany o uprawnieniu do cofnięcia zgody.
 6. Do ochrony danych osobowych przez Sklep ma zastosowanie ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz stosowana u administratora danych Polityka bezpieczeństwa.
 7. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nieprawdziwych, niekompletnych lub uniemożliwiających realizację zamówienia.
 9. Sklep nie będzie udostępniać innym podmiotom danych o Kliencie i o zakupach dokonanych przez Klienta z zastrzeżeniem pkt 10.
 10. Klient dokonując płatności za pośrednictwem eCard wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych związanych z dokonana płatnością tej Spółce. Spółka ta jest administratorem danych osobowych Klientów dokonujących transakcji płatniczych eCard.

Paragraf 10

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się tu (link Obsługa cookies).
 3. Sklep zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu ze względu na ważne przyczyny. Zmiany takie, ze wskazaniem przyczyn publikowane są na Stronie Internetowej i wchodzą w życie w terminie 10 dni od dnia opublikowania. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian stosuje się dotychczasowe przepisy regulaminu.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Do rozpatrzenia wszelkich sporów o wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a także o ustalenie treści tej umowy właściwy jest sąd ustalony według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Regulamin sklepu w wersji PDF jest dostępny pod linkiem: Regulamin sklepu (PDF)

Niniejszy dokument obowiązuje od 2021-01-01

Winsport Poland sp. z o.o.

ul. Piękna 18

00-549 Warszawa

close

Wishlist